In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude benutten. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte.

Wat zegt onderzoek over de duurzaamheid van aardwarmte?

Door onderzoek van TNO weten we dat de CO2-uitstoot van een geothermiebron in vergelijking met een cv-ketel op aardgas nu al zo’n 90% lager is. Ook beschrijven zij diverse verduurzamingsopties voor warmtenetten, waarbij geothermie als bron cruciaal is. In een nieuwe studie van december 2021 berekende TNO de CO 2-emissies van geothermie in vergelijking met andere warmtebronnen zoals warmtekrachtkoppeling (WKK), aquathermie met warmte-koude opslag (WKO), restwarmte en een gewone cv-ketel op gas. Aardwarmte springt er dan positief uit

TNO heeft onderzocht op welke manieren we de CO2-uitstoot door productie en gebruik van aardwarmte in de toekomst nog verder kunnen verlagen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Zo zal de elektriciteit die gebruikt wordt om het water op te pompen steeds groener worden. Verder zijn er maatregelen te nemen die ertoe leiden dat steeds minder elektriciteit nodig is voor de pompen.
Ook een betere integratie met andere duurzame warmtebronnen en het toepassen van warmteopslag geven kansen voor verdere verduurzaming. Deze nieuwe inzichten bieden houvast voor de aardwarmtesector en beleidsmakers bij de overheid. De bedrijven in de sector nemen graag het voortouw in de verdere ontwikkeling van geothermie die uiteindelijk volledig CO2-neutraal is.

 

Welke rol heeft aardwarmte in de energietransitie?

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd.

Van de zeven miljoen huizen zijn er nu 400.000 op een warmtenet aangesloten. Dit aantal moet doorgroeien naar 1,2 miljoen woningen in 2030. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over reductie van de CO2-uitstoot van warmtenetten. De doelstelling is dat de warmtenetten in 2030 gemiddeld 70 procent minder uitstoten dan cv-ketels nu doen. Aardwarmte is een warmtebron om warmtenetten te voorzien van duurzame hernieuwbare warmte.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de dertig energieregio’s in Nederland de komende tijd onderzoeken hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken en welke warmtebronnen in plaats van aardgas komen. Elke regio kiest daarbij een eigen weg. De plannen worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft een regio zijn eigen keuzes voor energiebronnen. Gemeenten moeten voor alle wijken een plan hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas. Regio’s en gemeenten kiezen altijd voor een combinatie van energiebronnen. Aardwarmte krijgt in de collectieve “energiemix” naar verwachting een belangrijkere plaats. Over de afwegingen bij de oriëntatie op aardwarmte en warmtenetten is meer te lezen bij Voor overheden