Terug naar nieuwsoverzicht

Toepassing aardwarmte groeit met 10 procent

Het gebruik van aardwarmte nam in 2020 met 10 procent toe ten opzichte van 2019. Er werd in 2020 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei in productie van de doubletten die in 2019 in bedrijf zijn gegaan en in 2020 voor het eerst een volledig jaar hebben gedraaid. De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. De toepassing van aardwarmte in Nederland in 2020 leverde een besparing van 176 miljoen m3 aardgas. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas van 117.500 woningen en een reductie van CO2-emissie van 333.000 ton.

Potentie aardwarmte enorm: 40 projecten in de pijplijn

Aardwarmte wordt op dit moment voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie is groot. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden, een effectief vergunningenstelsel én dat warmtenetten beschikbaar komen. In 2021 gaan 3 nieuwe doubletten in productie. Er staan daarnaast nog een 40-tal projecten in de startblokken. Het is essentieel voor de energietransitie dat ook deze projecten de komende vijf jaar gerealiseerd gaan worden.

Passende stimuleringsmaatregelen noodzakelijk

Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken roept de geothermiesector de formateur op een drietal acties in het regeerakkoord te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

  • Zet een stimuleringsregeling op die zich specifiek richt op duurzame warmte en het gebruik van warmtenetten: een SDE++ voor de warmtetransitie.
  • Start nu een acceleratieprogramma op voor de eerste groep van 20 projecten die klaar staan. Die zijn nodig om ook een start te maken met de opschaling, met name naar de gebouwde omgeving.
  • Herzie het stelsel van fiscale prikkels ten behoeve van de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk leidt de ODE tot hogere prijzen van duurzame warmte en heeft het onbedoelde bijwerkingen die remmend uitpakken voor de energietransitie.


Productiecijfers van Geothermie Nederland

Infographic Productiecijfers aardwarmte 2020De productiecijfers van 2020 zijn verzameld door Geothermie Nederland, de brancheorganisatie van geothermie (aardwarmte).
Voor meer informatie over de vereniging, zie de factsheet over Geothermie Nederland of www.allesoveraardwarmte.nl voor meer informatie over aardwarmte.

Zie voor de productiecijfers in beeld de infographic.