2. Wat betekent aardwarmte in mijn buurt?

Kan ik een aardwarmteproject tegenhouden?

De minister van Economische Zaken en Klimaat is het bevoegd gezag voor vergunningverlening voor aardwarmte. Aanvragen voor vergunningen lopen dan ook via het ministerie van EZK. De provincie adviseert samen met andere partijen over de vergunning om aardwarmte te mogen opsporen én om aardwarmte te mogen winnen. De gemeente geeft advies over lokale omstandigheden voor opsporings- en winningsvergunningen (Aanvraag toewijzing zoekgebied en Aanvraag startvergunning) en bij de omgevings-vergunning. Zie themapagina 8. Welke wetten en regels zijn geldend voor aardwarmte?

Het is mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente: de Omgevingswet geeft inwoners de mogelijkheid tot inspraak. Inwoners hebben alleen inspraak op het bovengrondse gedeelte van een aardwarmte-installatie. Vanuit de Omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en de gebouwen. Het bovengrondse terrein waarop een aardwarmte installatie staat, bedraagt zo’n 30 bij 30 meter.

De website mijnbouwvergunningen.nl toont voor welke vergunningsprocedures er inspraak-, beroeps- en bezwaarrondes gelden.