Hoe weet je of er aardwarmte in de grond zit?

Van grote delen in Nederland weten we al hoe de ondergrond eruitziet. Dankzij onderzoek voor de olie- en gaswinning is sinds de jaren vijftig al veel bekend over de samenstelling van de bodem. Deze gegevens staan in het databestand ThermoGIS. Van een aantal gebieden zijn nog geen gegevens, terwijl deze…

Lees verder

Wat is er nodig om gebruik te maken van aardwarmte?

Om aardwarmte te benutten moet er in de buurt een warmtenet zijn. Dit is een leidingnet dat het warme water van de winningslocatie naar de afnemers brengt en het afgekoelde water terugvoert naar de winningslocatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation, een kastje met…

Lees verder

Wat gebeurt er precies bij seismisch onderzoek?

Met seismisch onderzoek worden kunstmatig geluidsgolven opgewekt in de ondergrond. Deze golven leveren een globaal beeld op van de samenstelling en omvang van de bodemlagen tot maximaal 6 km diepte. De methode is vergelijkbaar met het maken van een echo in het ziekenhuis. Bij seismisch onderzoek op land maakt de…

Lees verder

Hoe word ik aangesloten op aardwarmte?

Om aardwarmte te benutten moet er in de buurt een warmtenet zijn. Dit is een leidingnet dat het warme water van de winningslocatie naar de afnemers brengt en het afgekoelde water terugvoert naar de winningslocatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation, een kastje met…

Lees verder

Kan ik met mijn bedrijf of woning individueel aansluiten op aardwarmte?

Om aardwarmte kosteneffectief te winnen, moeten er duizenden woningen (en/of meerdere bedrijven) worden aangesloten in de buurt van de winningslocatie. Of je gebruik kunt maken van aardwarmte wordt bepaald door je gemeente. Aardwarmte is rendabel bij een groot aantal warmte-afnemers of een kleiner aantal afnemers met een grote warmtevraag. Een…

Lees verder

Is aansluiting op het warmtenet verplicht?

Als er een warmtenet in een woonwijk wordt aangelegd, is de aansluiting meestal verplicht.

Lees verder

Wat merk ik als omwonende van aardwarmtewinning?

Met name tijdens het onderzoek en de aanleg kunt u overlast ervaren. Mogelijk komt er seismisch bodemonderzoek (geluidsgolven). Dit type onderzoek veroorzaakt bodemtrillingen die voelbaar zijn in de omgeving. De kans dat de trillingen voor schade of overlast zorgen, is minimaal. Het is evenmin aannemelijk dat op een later moment…

Lees verder

Kan ik een aardwarmteproject tegenhouden?

De provincie adviseert samen met andere partijen over de vergunning om aardwarmte te mogen opsporen én om aardwarmte te mogen winnen. Zie Van concept tot uitvoering. De provincie vraagt advies aan de gemeente. Het is mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente: de Omgevingswet geeft inwoners de mogelijkheid tot…

Lees verder

Hoe weet ik waar aardwarmte wordt gewonnen of waar plannen hiervoor zijn?

In 2020 zijn er in Nederland 24 locaties waar aardwarmte wordt gewonnen, op 20 locaties zijn projecten in voorbereiding en voor 15 locaties zijn er plannen. Hier vind je de locaties.

Lees verder

Is aardwarmte goedkoper dan aardgas?

De warmtewet bepaalt dat aardwarmte niet duurder mag zijn dan verwarming met aardgas. De kosten van aardwarmte zijn stabiel en voorspelbaar; de grootste kostenpost is de voorbereiding en aanleg van het systeem. Die kosten zijn eenmalig. De kosten van verwarming met aardwarmte zijn gelijk of lager dan van verwarming met…

Lees verder

Hoe start een aardwarmteproject?

Iedereen kan een initiatief nemen, maar meestal is het een aardwarmte-ontwikkelaar die in een bepaald gebied de kansen van aardwarmte wil onderzoeken. Maar ook een energiebedrijf of een gemeente kan een initiatief starten, bijvoorbeeld vanuit de wens om de energiebronnen te verduurzamen. Hetzelfde geldt voor energiecoöperaties, ondernemers of bewonersgroepen. Een…

Lees verder

Wat komt er kijken bij de aanleg van een warmtenet?

Meestal neemt een energiebedrijf/warmtebedrijf in samenspraak met de gemeente en veelal woningcorporaties het initiatief voor een warmtenet. Er moeten voldoende klanten zijn. Appartementengebouwen en grote gebouwen met één eigenaar kunnen een grote eerste klant zijn, waarna meerdere volgen tot aan gehele woonwijken. De aanleg van een warmtenet is kostbaar en…

Lees verder

Hoe duurzaam is aardwarmte?

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? TNO deed onderzoek (december 2020) en zet in een whitepaper de feiten op een rij. Maurice Hanegraaf, TNO: “Geothermie is nu al één van de schoonste…

Lees verder

Zijn er alternatieven voor aardwarmte?

Aardwarmte wordt beschouwd als midden temperatuur warmte. Alternatieven zijn restwarmte uit de industrie of afvalverbranding. Dit is veelal hoge temperatuur warmte. Daarnaast elektrische energie of warmte uit biomassa of energie uit wind en zon. Lage temperatuur warmte is te genereren via grondwarmte- of luchtwarmtepompen, en uit oppervlaktewater, riolering of drinkwaterleidingen…

Lees verder

Heeft Nederland veel ervaring met aardwarmte?

Sinds 2000 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen; nu al zijn er 24 winningslocaties. Geen van de aardwarmte-installaties is al aan het einde van de levensduur. Kijk voor ervaringen bij locaties.

Lees verder

Welke vergunningen zijn nodig voor aardwarmtewinning?

Om te kunnen starten met aardwarmtewinning is een opsporingsvergunning, een omgevingsvergunning en een winningsvergunning nodig. Voor meer informatie zie: Wetgeving.

Lees verder

Kan een warmtenet ook koeling leveren?

Het is mogelijk om het warmtenet in te zetten voor koeling.  Meer daarover op warmtenetwerk.nl

Lees verder

Hoe ziet een aardwarmtewinnings-installatie eruit?

De aardwarmtewinnings-installatie bevindt zich op een omheind terrein van 30 bij 30 meter. Hierop staat een gebouw van zo’n 20 bij 20 meter voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een kantoor. Vanuit de omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede…

Lees verder

Wat zijn de gevolgen van aardwarmte voor het milieu?

Aardwarmte is op meerdere manieren een duurzame bron van energie. Ten eerste is de voorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar (want het wordt steeds opnieuw opgewarmd). Wel zal de temperatuur van de hete grondlagen door…

Lees verder

Heeft aardwarmtewinning dezelfde gevolgen als gaswinning?

Omdat aardwarmtewinning in de ondergrond plaatsvindt, wordt aardwarmte geassocieerd met aardgaswinning en daarmee met de kans op aardbevingen zoals in Groningen. Gelukkig is de kans op bevingen door aardwarmtewinning zeer klein. Door gas uit de ondergrondse gasvelden te halen ontstaat er een ‘gat’ dat kan zorgen voor verzakkingen. Bij aardwarmte…

Lees verder

Moet ik zelf actie ondernemen om aangesloten te worden?

De initiatiefnemer onderzoekt in een vroeg stadium welke klanten er zijn voor aardwarmte. De eigenaar van het warmtenet, meestal het energiebedrijf, zal zelf de klanten informeren. Je kunt als belangstellende altijd het energiebedrijf om informatie vragen.

Lees verder

Kan ik aardwarmte weigeren?

Als uw bedrijfsgebouw of woning is aangesloten op het warmtenet, kunt u niet kiezen van welke bron u warmte wilt ontvangen. U kunt wel de aanbieder (het energiebedrijf) om uitleg vragen.

Lees verder

Hoe word ik als omwonende betrokken bij een aardwarmteproject?

Het is wenselijk dat de gemeente een belangrijke bijdrage levert aan het informeren en betrekken van omwonenden. Aardwarmte-ontwikkelaars hebben zich via een gedragscode verplicht om omwonenden te betrekken bij het aardwarmteproject. Actuele informatie via internet, op papier, via bijeenkomsten en een telefoonnummer voor contact.

Lees verder

Wat verandert er in mijn huis of bedrijf als ik word aangesloten op aardwarmte?

Meestal hoeft aan radiatoren, vloerverwarming of temperatuurregeling niets te veranderen. Soms is het mogelijk om de temperatuur te regelen via een mobiele app. De cv-ketel verdwijnt uit het gebouw of woning. Extra isoleren kan bijdragen aan verdere verlaging van de energierekening. Soms zijn er extra aanpassingen nodig aan gebouwen om…

Lees verder

Wat kun je buiten zien van aardwarmtewinning?

De aardwarmtewinnings-installatie bevindt zich op een omheind terrein van 30 bij 30 meter. Hierop staat een gebouw van zo’n 20 bij 20 meter voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een kantoor. Vanuit de omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede…

Lees verder

Hoe kan ik aardwarmte op de agenda krijgen bij mijn energiebedrijf of gemeente?

U kunt zelf het energiebedrijf of de gemeente benaderen. De gemeenten moeten de komende jaren plannen maken voor een energievoorziening zonder aardgas. Een centrale vraag is: gaan alle gebouwen individueel energie opwekken of kiezen gemeenten voor een collectief warmtenet met duurzame warmtebronnen?

Lees verder

Hoe verloopt een proces van start tot winning?

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn vijf fases te herkennen: verkennen (1), opsporen (2), voorbereiden (3), winnen (4) en afsluiten (5). Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is seismisch onderzoek waaruit blijkt dat er aardwarmte in de ondergrond zit. De ontwikkelaar laat uitgebreide geologische berekeningen uitvoeren…

Lees verder

Hoe lang duurt het voordat het boren start?

Vanaf de eerste verkenningen gaan meestal enkele jaren voorbij voordat de boor de grond in gaat. Dit heeft te maken met de omvangrijke voorbereiding en het doorlopen van wettelijke procedures. Zie Van concept tot uitvoering

Lees verder

Hoe past aardwarmte in de regionale energiestrategie?

In 2021 moeten gemeenten voor alle wijken een plan hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden. Daarom wordt per regio een regionale energiestrategie gemaakt, waarin de mogelijke warmtebronnen staan omschreven. Elke regio maakt een keuze voor diverse energiebronnen. Alternatieven voor aardgas zijn zonne-…

Lees verder

Wat is de relatie tussen aardwarmte en de energietransitie?

Aardwarmte is een (hoofdzakelijk) duurzame energiebron en kan zodoende bijdragen aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energiebronnen. Gemeenten hebben een hoofdrol in de regie van de energietransitie. Zie ook Hoe past aardwarmte in de regionale energiestrategie?

Lees verder

Hoe ziet de toekomst van aardwarmtewinning in Nederland eruit?

De aardwarmte sector - ontwikkelaars en aardwarmte specialisten - hebben hun visie op de toekomst van aardwarmte in Nederland vastgelegd. In dit Masterplan (2018) wordt uiteengezet op welke wijze aardwarmte zich kan doorontwikkelen tot een basis energiebron.

Lees verder

Willen we in Nederland elektriciteit gaan opwekken met (ultradiepe) geothermie?

In het buitenland waar hoge temperaturen al ondieper aanwezig zijn, zoals in delen van de VS, Italië en IJsland is het gebruikelijk om geothermie ook in te zetten voor het opwekken van elektriciteit. In Nederland vinden we deze hoge temperaturen pas op grotere diepte (>4). Daarmee valt dit onder de…

Lees verder

Kan ik met mijn onderneming investeren in aardwarmte?

Het is mogelijk om te investeren in een aardwarmteproject. Zie Ondernemen in aardwarmte

Lees verder