De activiteiten in een aardwarmteproject kennen verschillende fases: initiatief nemen, verkennen, aanleggen, winnen en afsluiten. In elke fase zijn er verschillende partijen betrokken die samenwerken. Van idee tot de start van de aardwarmtewinning gaan enkele jaren voorbij. Dit heeft te maken met de omvangrijke voorbereiding van het project en de wettelijke procedures. Hier vind je een overzicht van wat er allemaal bij komt kijken.

1. Initiatief nemen

Aardwarmte komt als optie in beeld
“Is aardwarmte iets voor ons?”

Een duurzame energievoorziening vraagt om duurzame energiebronnen. In elke situatie en elk gebied kunnen dit andere bronnen zijn. Soms is restwarmte een goede keuze. In andere situaties vormt aquathermie met wind of zonne-energie de gewenste “energiemix”. Aardwarmte kan een duurzame warmtebron zijn voor de gebouwde omgeving. Om zeker te weten of aardwarmte mogelijk is, is eerst grondig onderzoek nodig. Meer over de voor- en nadelen van aardwarmte.

Nederland wil af van het gebruik van het gebruik van olie en aardgas. Om in Nederland aardgasvrij te worden, moeten we andere warmte- en energiebronnen gaan gebruiken. Gemeenten, netbeheerders, warmtebedrijven en energiecoöperaties zijn op zoek naar nieuwe duurzame en kosteneffectieve warmte-oplossingen: warmtebronnen en -systemen om warmte bij woningen en gebouwen te krijgen. Het kiezen van de meest geschikte energiebronnen vraagt om een goede afweging: welke bronnen zijn (voldoende) beschikbaar? Hoe groot is de warmtevraag? Wat zijn alternatieve warmtebronnen? Elke gemeente moet hierbij keuzes maken. In hun energiestrategie beschrijven gemeenten het plan voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Vaak is het een aardwarmte-ontwikkelaar die in een bepaald gebied de kansen voor aardwarmte wil onderzoeken. Daarnaast kan een energiebedrijf of een gemeente een initiatief starten vanuit de wens om de energiebronnen te verduurzamen. Het is ook mogelijk dat  energiecoöperaties, ondernemers of bewoners (groepen) het voortouw nemen.

Een aardwarmteproject is technisch complex en kostbaar. Daarom is de inbreng van een gespecialiseerde aardwarmte-ontwikkelaar veelal in een vroeg stadium noodzakelijk. 

Van idee tot de start van de aardwarmtewinning gaan enkele jaren voorbij. Dit heeft te maken met de omvangrijke voorbereiding van het project en de wettelijke procedures. Om te kunnen starten met aardwarmtewinning heeft de ontwikkelaar onder meer een opsporingsvergunning, omgevingsvergunning en winningsvergunning nodig. Ook is veelal een bestemmingsplanwijziging vereist. Lees meer  op de themapagina 8. Welke wetten en regels zijn geldend voor aardwarmte?

Er zijn diverse stappen of fases te herkennen: initiatief nemen, verkennen,voorbereiden, realiseren, winnen en afsluiten. In elke fase zijn er verschillende partijen betrokken die samenwerken. Lees meer hierover bij Wie-is-wie in aardwarmte

De start

Iedereen kan zich oriënteren op de mogelijkheid van aardwarmte. Dat kan een aardwarmte-ontwikkelaar zijn. Dit is een mijnbouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in aardwarmte. Maar ook coöperaties van glastuinbouwbedrijven, industriële bedrijven, een warmtebedrijf, een gemeente of energiecoöperatie kunnen het initiatief nemen. 

In de praktijk neemt meestal in een vroeg stadium een professionele partij, een aardwarmte-ontwikkelaar het initiatief over. Aardwarmtewinning is (technisch) complex, vraagt veel voorbereiding en is kostbaar (van het idee tot realisatie vergt een investering van circa 20 miljoen euro). Het is verstandig om bij zo’n groot project een specialist in te schakelen.

Warmtevraag

Elk aardwarmte-initiatief begint met het bepalen of er een warmtevraag is. Een aardwarmte-ontwikkelaar onderzoekt of er voldoende gebruikers met een warmtevraag zijn en brengt hen bij elkaar. Bijvoorbeeld industrie (zoals glastuinbouwbedrijven), woningcorporaties, projectontwikkelaars of een energiebedrijf. De aardwarmte-ontwikkelaar overlegt met deze potentiële klanten om te kijken of de wensen overeenkomen. Er is meer zekerheid nodig om een stap verder te gaan in het proces, waarbij nieuwe kosten worden gemaakt. De ontwikkelaar vraagt aan de toekomstige klanten (zoals het warmtebedrijf en bedrijven) een intentieverklaring te ondertekenen voor warmteafname.  

Daarnaast moet er uitzicht zijn op aansluiting op een warmtenet dat de warmte kan transporteren naar de gebruikers.

Een terrein 

In een vroeg stadium onderzoekt de ontwikkelaar samen met gemeenten waar in het gebied een geschikt terrein voor aardwarmtewinning is. Dit terrein bevindt zich in het gebied waar de ontwikkelaar verwacht de aardwarmte te vinden. Dit is een gebied van ongeveer 30 x 30 m groot.

Financiën

De ontwikkelaar zoekt financiers voor het aardwarmteproject. Dit kunnen verschillende belanghebbende organisaties zijn. Dit zijn onder andere netbeheerders, (lokale) overheden, energiebedrijven, beheerders, grote klanten, banken, fondsen, energiecoöperaties en kennisinstellingen. Deze stakeholders kunnen ook investeerder zijn. 

2. Verkennen

Op zoek naar aardwarmte in de ondergrond en optimale locatie – Aanvraag toewijzing zoekgebied

Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is de vraag: is het mogelijk op de gewenste locatie? Om dit nader te onderzoeken moet een bedrijf dat aardwarmte wil gaan winnen een vergunning ‘Toewijzing zoekgebied’ aanvragen. Deze vergunning geeft de houder de mogelijkheid onderzoek te doen naar de aardwarmte in de bodem, de optimale locatie voor een geothermisch systeem te onderzoeken en om de nodige voorbereidingen te treffen om een vergunning gericht op het opsporen en winnen van aardwarmte aan te vragen.

Bij het toewijzen van een zoekgebied wordt beoordeeld of sprake is van een serieus, goed onderbouwd en haalbaar (business)plan, of er voldoende zicht is op een adequate uitvoering van het plan en de afname van de warmte en hoe de aanvrager de opsporing en winning wil organiseren en financieren en of het plan past in een planmatige ontwikkeling van het gebied.

De provincie(s), gemeente(n) en waterschap(pen) waarin de aanvraag ligt, worden om advies gevraagd, evenals TNO-Adviesgroep Economische Zaken (TNO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op grond van de toewijzing zoekgebied mogen er nog geen fysieke activiteiten in de diepe ondergrond worden ondernomen. Hiervoor is een startvergunning vereist.

De locatie

De ontwikkelaar laat geologische berekeningen uitvoeren die meer details geven over de exacte locatie voor de winning. Met overheden, het energiebedrijf en de warmte-afnemers maakt de ontwikkelaar afspraken over de toekomstige warmtelevering.

De aanwezigheid van aardwarmte

Overal in de grond zit water, maar niet overal zijn de aardlagen doorlaatbaar genoeg om de warmte uit de bodem omhoog te halen. Omdat seismisch onderzoek kostbaar is, kiest een ontwikkelaar vaak een locatie waarvan al data in ThermoGIS staan. In ThermoGIS staan gegevens over de Nederlandse ondergrond. De data leveren een grofmazige foto op van de samenstelling van de aardlagen. De gegevens zijn afgelopen decennia verzameld door seismisch onderzoek (onderzoek met geluidsgolven) voor de olie- en gaswinning en recent via het SCAN-programma, lees meer hierover op scanaardwarmte.nl

Nader geologisch onderzoek en risico analyse

Met de vergunning Toewijzing zoekgebied kan de ontwikkelaar een nader geologisch onderzoek laten uitvoeren waarmee details van het toekomstige winningsgebied in beeld worden gebracht. Het opsporingsgebied met een oppervlakte van tientallen kilometers wordt verfijnd tot een winningsgebied van enkele vierkante kilometers.

Ook moet voor ieder aardwarmteproject onder meer worden aangetoond wat de seismische dreiging en het bijbehorende risico is bij het aardwarmteproject. TNO-AGE en EBN hebben daarvoor in opdracht van het ministerie van EZK een methodiek en rekentool ontwikkeld met de naam Seismische Dreiging en Risico Analyse (SDRA). Hiermee wordt bij het aanvragen van een startvergunning getoetst of een project voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm. Lees meer over de SDRA Geothermie op NLOG

Startvergunning aanvragen en plannen indienen

Is er meer zekerheid over de locatie, warmte afnemers, de aanwezigheid van aardwarmte,  financiering, een warmtenet en de risico’s bij het aardwarmteproject? Dan kan de ontwikkelaar de benodigde start- en vervolgvergunning aanvragen. 

 • De Mijnbouwwet (geldend per 1 juli 2023) gaat uit van een systematiek waarbij een bedrijf dat aardwarmte wil gaan winnen eerst een zoekgebied aanvraagt: toewijzing zoekgebied (1). Voordat er gestart kan worden met fysieke werkzaamheden (boren, testen en de eerste periode van winning) zal het aardwarmtebedrijf een startvergunning moeten aanvragen binnen maximaal vier jaar nadat de toewijzing zoekgebied is verkregen: startvergunning (2). Tot slot zal de initiatiefnemer voor de exploitatie voor lange termijn een vervolgvergunning moeten aanvragen met het oog op de definitieve vaststelling van het winningsgebied, de beoogde duur van de winning en de winningsactiviteiten: vervolgvergunning (3).
 • In de Mijnbouwwet  is opgenomen dat de houder van een toewijzing zoekgebied en EBN een overeenkomst afsluiten gericht op deelname van EBN in de voorgenomen werkzaamheden voor opsporing en winning van aardwarmte. De verplichte deelname van EBN is nader uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit.
 • Voor de aanleg en het gebruik van een Mijnbouwwerk voor de winning van aardwarmte krijg je als initiatiefnemer te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de vergunningen die daaronder vallen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bovengrondse ruimtelijke impact van de winning, zoals de bovengrondse gebouwen en het winningsterrein. De ‘Leidraad aanvraag omgevingsvergunning mijnbouwwerk aardwarmte’ van Geothermie Nederland biedt een overzichtelijke en uniforme aanpak voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De leidraad is voor leden van Geothermie Nederland op te vragen via info@geothermie.nl
 • Het ministerie vraagt deskundigen en de regionale en lokale overheden om advies of de vergunning kan worden verleend. Lees meer over wetten en regels.
 • Vaak is er ook een herziening van het lokale bestemmingsplan nodig. 

Als de plannen rond zijn en vergunningen zijn afgegeven, kan het boren van de eerste put starten, gevolgd door het testen van de aardwarmtewinning. 

3. Aanleggen

De aanleg van een aardwarmte-installatie

De aardwarmte-installatie wordt geplaatst op een omheind terrein van 30 bij 30 m. Hierop komt een gebouw van zo’n 20 bij 20 m voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een kantoor. Om het aangewezen terrein wordt een hek geplaatst en wordt het bouwterrein ingericht. 

De voorbereiding van het werkterrein, de aanleg van de boortoren en hulp-installaties kunnen overlast geven voor omwonenden. De aardwarmte-ontwikkelaar heeft een belangrijke rol in het informeren en betrekken van omwonenden. Aardwarmte-ontwikkelaars hebben zich via de gedragscode omgevingsbetrokkenheid verplicht om omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij het aardwarmte-initiatief of -project. 

Het boren van de putten

 • De boortoren is gedurende een periode van 3 tot 6 maanden 24 uur per dag in werking om de put te boren. 
 • Bij de bovenste paar honderd meter van de put wordt een dubbelwandige constructie geplaatst voor extra bescherming van het grondwater. Zou er toch een lekkage ontstaan? Dan kan de binnenste buis vervangen worden zonder dat er vloeistof lekt naar andere aardlagen en grondwater. 
 • Tijdens het boren wordt het boorgat doorgespoeld. De boorspoeling zorgt ervoor dat losgekomen boorgruis wordt afgevoerd, daardoor blijft de put tijdens het boren open. 
 • De boorlocatie is voorzien van asfalt en milieu-goten om te voorkomen dat opgepompt zout water in de grond lekt.

Het testen van de putten

Na de aanleg vindt de eerste test plaats: wordt er ook warm water gevonden in de ondergrond? De operator moet de productieput testen om vast te stellen of er voldoende warmte is te winnen. Het testwater wordt opgeslagen in een tijdelijk bassin. Het testwater wordt na afloop op milieuvriendelijke wijze afgevoerd of teruggevoerd in de ondergrond.

Uit de testen moet blijken hoeveel water, met welke druk en welke temperatuur kan worden opgepompt. Deze gegevens komen in het winningsplan. Als de minister van Economische Zaken en Klimaat het winningsplan heeft goedgekeurd kan de tweede put geboord worden en wordt de installatie afgebouwd. Vervolgens kan de aardwarmtewinning daadwerkelijk starten. Meer weten over het proces naar aardwarmtewinning? Veiligheid staat het hele proces centraal. Meer weten over het waarborgen van veiligheid zie de themapagina 4. Is aardwarmte veilig?

Schadeafhandeling door aardwarmtewinning

Als er onverhoopt schade optreedt door aardwarmtewinning, is het aardwarmtebedrijf verplicht om deze te vergoeden aan bedrijven of bewoners, volgens de Mijnbouwwet. 

Aansluiten op een warmtenet

Via het warmtenet komt aardwarmte bij de gebruikers. De Warmteprojectentool biedt een geografische weergave van alle warmtenetten in Nederland, op een landkaart. Zie de Warmteprojectentool van Stichting Warmtenetwerk

Als er nog geen warmtenet beschikbaar is, moet dit worden aangelegd. Zie hiervoor de themapagina 6. Hoe win je aardwarmte?

4. Winnen

Start

Als alle vergunningen zijn verleend, zoals onder andere de toewijzing zoekgebied, startvergunning en vervolgvergunning, dan kan de winning officieel van start.

Het winnen en distribueren van aardwarmte gaat als volgt:

 • Ondergrondse pompen zorgen dat het warme (aardwarmte)water uit de ondergrond omhoog wordt gebracht.
 • Het aardwarmte-water bevindt zich in een gesloten circuit met een warmtewisselaar.
 • Via een warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan het leidingwater in het warmtenet.
 • Het afgekoelde aardwarmte-water gaat weer terug in de ondergrond.
 • Een verdeelstation zorgt dat het verwarmde leidingwater naar woningen en gebouwen wordt vervoerd. 
 • Via een ontvangststation (of warmte-unit) in de kas, woning of gebouw komt de warmte binnen. Na gebruik gaat het afgekoelde leidingwater via het warmtenet weer terug naar de aardwarmte-installatie en wordt weer opgewarmd.

Lees meer over het winnen van aardwarmte op de themapagina 6. Hoe win je aardwarmte?

Beheer 

Bewaking van de installatie gebeurt meestal automatisch en op afstand. Aardwarmte-ontwikkelaars zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Geothermie Nederland, die werkt volgens vastgestelde standaarden, die voldoen aan de wettelijke eisen. Voorbeelden zijn procedures voor visuele inspecties, het reageren op verstoringen en alarmen en onderhoud en reparaties. Ook heeft de brancheorganisatie een monitoring en beheerssysteem ontwikkeld voor alle geothermieprojecten. Dit systeem zorgt ervoor dat er bij waargenomen bevingen adequaat wordt gereageerd en de omgeving en instanties tijdig geïnformeerd worden. KNMI zorgt daarbij als onafhankelijke instantie voor het meten en publiceren van bevingen door het uitlezen van de geïnstalleerde meetstations.

Tot nu toe zijn er weinig incidenten bij aardwarmte-installaties. Aardwarmtewinning is gebonden aan strikte wet- en regelgeving. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgt voor toezicht en handhaving. Lees meer op themapagina 6. Hoe veilig is aardwarmte?

Fase 5. Einde

Na 30 tot 40 jaar jaar zal de aardwarmtewinning worden afgebouwd en stopgezet. Er kunnen verschillende redenen zijn. Mogelijk is de temperatuur in de ondergrond gedaald of kan de kwaliteit van de installatie, bijvoorbeeld door corrosie of nieuwe technologische normen aan vervanging toe zijn.

Als een locatie niet meer in gebruik is, moet het aardwarmtebedrijf (operator) deze ontmantelen en opruimen. De operator is verplicht om een sluitingsplan en een werkprogramma sluiting op te stellen. In het werkplan staat een activiteitenplanning, waaronder een beschrijving van de verwerking van materialen en de oplevering van het terrein. In principe herstelt de operator het bovengrondse terrein in oorspronkelijke staat.

De oorspronkelijke temperatuur van de ondergrond zal zich na verloop van tijd op natuurlijke wijze herstellen.

Het is mogelijk om in de buurt een nieuwe productieput te slaan om de winning van aardwarmte voort te zetten.

Checklist oriëntatie aardwarmte

Om te kunnen bepalen of aardwarmte een goede optie is, kunnen gemeenten onderstaande checklist doorlopen om de potentie van aardwarmte te verkennen. De uitkomsten geven inzicht in de kansen én risico’s van aardwarmte als bron voor duurzame verwarming.