Terug naar nieuwsoverzicht

Tweede Week van de Aardwarmte bijna van start

Van 6 tot en met 10 december 2021 vindt voor de tweede keer de Week van de Aardwarmte plaats. Aan de hand van vier thema’s en een groot aantal online bijeenkomsten worden de kansen getoond die aardwarmte biedt voor de energietransitie. Elke dag zijn er webinars, waarmee u uw kennis vergroot omtrent beleid, techniek en financiën van aardwarmte. Daarnaast zijn er de praktijksessies waarin veel ruimte is om van ervaringen van anderen met aardwarmte te leren.

Maandag 6 december – Aardwarmte, pijler van de warmtetransitie

De week start met een themadag over de kansen van aardwarmte als pijler van de energietransitie.

Welke rol kan aardwarmte spelen in de regionale en gemeentelijke warmtetransitie? We kijken naar hoe het buitenland geothermie succesvol toepast in de gebouwde omgeving. Verder staan we stil bij de vraag hoe collectieve warmtesystemen met aardwarmte te ontwikkelen, de uitdagingen die dit oplevert en hoe gemeenten en regio’s deze oplossen. Bekijk de drie events van de maandag.

Dinsdag 7 december – Aardwarmte en samenwerken met de omgeving

Om de inzet van aardwarmte in de energietransitie te versnellen is het van belang te werken aan draagvlak en samenwerking met de omgeving. Op de dinsdag kijken we naar de verschillende belangen rondom aardwarmteprojecten en hoe je zeggenschap vormgeeft. Daarnaast brengen we in beeld welke lessen er te leren zijn vanuit de praktijk van zon- en windenergieprojecten. Bekijk hier alle events van de dinsdag.

Woensdag 8 december – Aardwarmte, duurzaam inzetbaar

Bij duurzame inzetbaarheid van aardwarmte kijken we op de woensdag naar twee aspecten. Enerzijds staat de vraag centraal of aardwarmte financieel zinvolle duurzame projecten zijn. In hoeverre moet daartoe de kostprijs van aardwarmte omlaag en wat komt daar dan bij kijken? Anderzijds draait duurzaamheid om de mate waarin aardwarmteprojecten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wat is daar nu precies over bekend? Bekijk hier de events van deze dag.

Donderdag 9 december – Aardwarmte, de ondergrond in kaart

In Nederland lopen verschillende onderzoeksprogramma’s om de potentie van (ultradiepe) geothermie in de ondergrond in beeld te brengen. Op deze dag gaan we uitgebreid in op de resultaten van het SCAN programma en de vervolgstappen die vanuit dit project gezet gaan worden. Ook wordt op deze dag meer bekend over de potentie van ultradiepe geothermie in Nederland en de locatie van een mogelijke pilotproject UDG.
Bekijk hier de events van de donderdag.

Na afloop van de Week van de Aardwarmte zijn alle digitale events nog geruime tijd beschikbaar om op een later moment terug te kijken. De Week van de Aardwarmte 2021 is een initiatief van EBN in samenwerking met Geothermie Nederland.